Digineff.cz: 12 schodů fotorokuPravidla

I. Základní ustanovení

Tento statut soutěže 12 měsíčků (dále jen Statut) upravuje a stanovuje pravidla soutěže 12 měsíčků (dále Soutěž), podmínky účasti subjektů v soutěži, způsob rozhodování o vítězi soutěže a dalším ocenění soutěžících.

Vyhlašovatelem soutěže je internetový server Digineff.cz.

II. Účastník soutěže

Účastníkem soutěže se automaticky stává každá fyzická a právnická osoba, která se zaregistruje v rámci fotogalerie na serveru Digineff.cz a vloží svou fotografii na dané téma. Těmito úkony se stává fyzická nebo právnicka osoba účastníkem soutěže a zároveň pořadateli uděluje souhlas s poskytováním osobních údajů v souladu se zákonem 101 /2000 Sb. Soutěžící bude zařazen do soutěže dnem registrace a vložením fotografie.

III. Průběh soutěže

Počátek soutěže je stanoven na 1.6.2013. Soutěž je otevřená na předem nestanovený počet kol. Každé kolo trvá jeden měsíc, lze zadat fotku i v poslední minutě. Vyhlašovatel nezaručuje, že pozdě zadaným fotografiím bude přidělen nějaký bod.

Pro každé kolo bude vyhlášeno 1 fotografické téma. Na toto téma se budou vkládat fotografie do fotogalerie. Jejich počet je omezen na počet 3 fotografií. V případě, že účastník toto pravidlo poruší, bude ze soutěže diskvalifikován. Zároveň si server Digineff.cz vyhrazuje právo na diskvalifikaci účastníků, kteří by se pokusili jakýmkoliv způsobem obejít pravidla soutěže a to bez předchozího varování.

IV. Porota

Účastníky soutěže posuzuje porota. Předsedou je vydavatel deníku Digineff.cz Ondřej Neff, v porotě jsou vítězové kol. Předseda podle uvážení přijímá na určitá kola i jiné porotce.

V. Přihlášení do soutěže

Přihlášení účastníků do soutěže probíhá vyplněním registračního formuláře a zadáním veškerých požadovaných údajů. V případě neuvedení některého z požadovaných údajů je pořadatel oprávněn soutěžící ze soutěže vyřadit. Na základě vyplnění registračního formuláře je soutěžící oprávněn vložit soutěžní fotografie. V každém soutěžním kole je možné vložit pouze 3 fotografie.
Účastník soutěže souhlasí se zasíláním emailů týkajících se soutěže digineff.cz.

VI. Hodnocení účastníků soutěže

Každá fotografie vložená do fotogalerie v jednotlivých kolech bude ohodnocena jednotlivými členy poroty. Porotce má možnost zvolit hodnotu fotografie na stupnici od 1 do 100, příčemž číslo 1 má nejmenší hodnotu a číslo 100 je hodnota s největší váhou. Po označení fotografie příslušnou hodnotou jednotlivými porotci, posune se fotografie buď vpřed nebo vzad. Vpřed se fotografie posouvá v případě vysokého hodnocení jednotlivými porotci, vzad v případě nízkého hodnocení jednotlivými porotci. Hodnocení se nemohou účastnit čtenáři serveru Digineff.cz , kteří nejsou v porotě. Takto vznikne předběžný výběr, ve třech dnech následujícího měsíce porota stanoví konečné pořadí.

VII. Udělované ceny

Ceny nejsou dopředu stanoveny. Zaručené je členství v porotě pro vítěze, eventuální další ceny záleží na eventuálních sponzorských smlouvách, které mohou být v průběhu soutěže uzavírány. O cenách jsou účastníci informováni na vstupní straně soutěže.

VIII. Kontaktní údaje

Digineff.cz
www.digineff.cz
digineffprodukce@gmail.com

Veronika Šimáčková
v.simackova@gmail.com
tel.: +420 775 99 44 45

IX. Společná a závěrečná ustanovení

Veškeré otázky tímto Statutem neupravené nebo nepředvídané budou s konečnou platností řešeny pořadatelem.

Pořadatel je povinen si počínat tak, aby byl zachován charakter soutěže a dobré mravy.

Pořadatel je oprávněn i v průběhu soutěže tento Statut vhodně dle aktuálních potřeb doplnit či měnit. Tato skutečnost bude dána na vědomí zveřejněním aktuálního statutu na internetových stránkách projektu.

Pořadatel si vyhrazuje právo změnit poskytované ceny pro vítěze.

Pořadatel si vyhrazuje právo soutěž v průběhu zrušit bez udání důvodů a bez náhrady. Na účast v soutěži a výhru v soutěži není právní nárok.

Proti rozhodnutí odborné poroty a pořadatele se není možné odvolat ani domáhat změny soudní cestou.

Výlohy spojené s účastí v soutěži nese účastník.

Účastí v soutěži 12 měsíčků dává účastník soutěže pořadateli v souladu se zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění, souhlas se zpracováním a užitím všech jím poskytnutých údajů, zejména pak zveřejněním fotografické práce s uvedením jména a příjmení v rámci soutěže a na webových stránkách Digineff.cz a Facebook.com/Digineff.cz, případně v jiném periodiku v souvislosti se soutěží deníku Digineff. Dále souhlasí s využitím údajů zejména e-mailové adresy k elektronické komunikaci s pořádajícím serverem Digineff.cz ve smyslu §7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.

Pořadatel je oprávněn poskytnout tyto údaje obchodním partnerům soutěže k reklamním a marketingovým účelům, a to i za účelem zasílání obchodních sdělení ve smyslu § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 5 let.

Účastník poskytuje své údaje dobrovolně a má právo je odvolat. Účastník má právo v souladu s §11 a §21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů právo na přístup k osobním údajům, požádat o vysvětlení a případně odstranění vzniklého stavu, zejména provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů.

Účastník soutěže svou registrací potvrzuje, že souhlasí s prezentací jeho osoby, prostřednictvím jeho jména a příjmení, případně obchodní firmy, jeho obrazových nebo zvukových snímků, případně jiných projevů osobní povahy v souvislosti s marketingovými akcemi serveru Digineff.cz a prezentací výsledků soutěže, případně, že tento souhlas zajistil od osob oprávněných za něho nebo jeho jménem jednat.

Vyplněním a odesláním registračního formuláře k účasti v soutěži vyjadřuje účastník souhlas s tímto statutem a zavazuje se plnit všechna jeho ustanovení.